កិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេសលើកទីពីរ ស្ដីពីការអនុវត្តការចិញ្ចឹមសត្វល្អ នៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន

ចេញ​ផ្សាយ​ ២៤ មេសា ២០១៨ 5326

ថ្ងៃទី10-11 ខែមេសា ឆ្នាំ2018 លោក ស៊ាង សុខលីម ប្រធាននាយកដ្ឋានផលិតកម្មសត្វ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេសលើកទីពីរ ស្ដីពីការអនុវត្តការចិញ្ចឹមសត្វល្អ នៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន។
The 2nd Meeting of the Expert Working Group on ASEAN Good Animal Husbandry Practices (EWG-GAHP) Conducted on 10-11 April 2018 in Nay Pyi Taw, Myanmar, Organised by ASEAN Secretariat, Supported by CB Project 3, MAFF Japan.