អគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ មាននាយកដ្ឋានចំនួន៤ និងវិទ្យាស្ថានចំនួន១ ចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋាន ដែលមានដូចជា៖

នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ផែនការ គណនេយ្យ និងសហប្រតិបត្ដិការ

 1. ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក
 2. ការិយាល័យគណនេយ្យ
 3. ការិយាល័យផែនការ និងស្ថិតិ
 4. ការិយាល័យសហប្រតិបត្តិការ
 5. ការិយាល័យតាមដាន និងវាយតម្លៃ

នាយកដ្ឋានផលិតកម្មសត្វ

 1. ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ការចិញ្ចឹមសត្វ
 2. ការិយាល័យគ្រប់គ្រងផលិតកម្មចំណីសត្វ
 3. ការិយាល័យពូជសត្វ និងសេនេទិចសត្វ
 4. ការិយាល័យគ្រប់គ្រងកាកសំណល់សត្វ
 5. ការិយាល័យគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ
 6. ការិយាល័យអត្តសញ្ញាណកម្ម

 

នាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វ និងសុខភាពសាធារណៈបសុព្យាបាល

 1. ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យអនាម័យបសុព្យាបាល
 2. ការិយាល័យផលិតផលបសុព្យាបាល
 3. ការិយាល័យអង្កេត តាមដាន និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺសត្វ
 4. ការិយាល័យគ្រប់គ្រងមន្ទីរព្យាបាលសត្វ
 5. ការិយាល័យសត្តឃាតដ្ឋាន និងកែច្នៃ
 6. ការិយាល័យអង្កេត តាមដាន និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺស៊ូណូស

នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេស និងនីតិកម្ម

 1. ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេស
 2. ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍
 3. ការិយាល័យនីតិកម្ម និងដោះស្រាយវិវាទ
 4. ការិយាល័យចុះបញ្ជីចំណីសត្វ និងបសុឱសថ
 5. ការិយាល័យស្រាវជ្រាវ និងអធិការកិច្ច

វិទ្យាស្ថានជាតិស្រាវជ្រាវសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ

 1. ការិយាល័យអេពីដេមីសាស្រ្ត និងវិភាគព័ត៌មាន
 2. មន្ទីរពិសោធន៍សេនេទិចពូជសត្វ
 3. មន្ទីរពិសោធន៍បសុឱសថ និងកាកសំណល់បសុឱសថ
 4. មន្ទីរពិសោធន៍គុណភាពចំណីសត្វ
 5. មន្ទីរពិសោធន៍វីរុសសាស្រ្ត
 6. មន្ទីរពិសោធន៍បាក់តេរីសាស្រ្ត និងមីកូសាស្រ្ត
 7. មន្ទីរពិសោធន៍ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្រ្ត
 8. មន្ទីរពិសោធន៍រោគសាស្ត្រ
 9. មន្ទីរពិសោធន៍ជីវគីមី និងវិសសាស្រ្ត
 10. ស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាល